معرفی همکاران

موسس و مدیر آموزشگاه

مجتبی ادبی-خانم سلطانی

سوپروایزر

خانم مژگان اشرف برجی

نیروهای اداری:

خانم هاشمی

آقای برین

اساتید:

خانم زینب هاشمی

خانم سامانی

خانم یوسفی

خانم بشکنی

خانم محبت نژاد

خانم روشن منش

خانم نعمتی

خانم هاشمی

خانم رجبی

خانم حنایی

خانم قربانی